Home / Predstavitev

 

1

Ustanovitev knjžnice

Knjižnica vrtca Akademija Montessori  je bila ustanovljena 1. 9. 2013 in izhaja iz zasebne knjižnice ustanoviteljice vrtca. Knjižnica je prva javno dostopna knjižnica kakšnega vrtca v Sloveniji. Ima nalogo, da zbira, obdeluje, hrani in posreduje različno leposlovno literaturo za otroke in mladostnike ter strokovno literaturo in informacije predvsem s področja vzgoje in izobraževanja.

Knjižnica sledi napredku časa, temelji na računalniški obdelavi in izposoji gradiva, postaja informacijski center za otroke in starše, vodja knjižnice pa se permanentno dodatno izobražuje. Knjižnica je urejena po sistemu prostega pristopa in po UDK (univerzalna decimalna klasifikacija).

V knjižnici imajo otroci na voljo leposlovno literaturo v angleškem in slovenskem jeziku. Knjižnica aktivno sodeluje pri izvajanju projekta predšolske bralne značke, ki že vsa leta poteka v okviru vrtca in v njej sodelujejo otroci starosti 2,5 do 6 let.

Nabava knjižničnega gradiva

Nakup knjig in knjižničnega gradiva poteka na več ravneh:

a) nadaljevanje nabave knjig, ki izhajajo v štetih zbirkah ter periodike;

b) priprava predloga za nabavo novih knjig. Predlog pripravi knjižničar na podlagi knjigotrških katalogov, strokovnih publikacij (Krog, Knjižna panorama, Otrok in knjiga, katalogi posameznih založb …), po pogovoru in predstavitvi knjig z zastopniki založb in po posvetu z učitelji za določeno stroko oz. predmet.

c) nabava zgoščenk, DVD-ejev po posvetu z učitelji in po pregledu le – teh.

Pri nabavi knjižničar skrbi, da je razmerje med poljudnoznanstvenim gradivom in leposlovnim enakovredno.

Pomembna naloga knjižničarja je seznanjanje uporabnikov knjižnice z novostmi, zato je v knjižnici stalna razstava novitet

Obdelava, vzdrževanje, izločanje in odpis

knjižničnega gradiva poteka po pravilih knjižničarske stroke.