Home / Šola IBMS Akademija Montessori / Vzgojni načrt šole

 

Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta. Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za doseganje ciljev, ki jih navaja slovenska zakonodaja.

Nekatere akcije v prvem triletju so naslednje:

 • ›jutranji pozdrav;
 • ›socialne igre;
 • ›praznovanje osebnih, državnih praznikov, jelkovanje, pustovanje …;
 • ›podkrepitev pozitivnega vedenja, ki spodbuja ugodno socialno klimo;
 • ›uporaba vljudnostnih izrazov;
 • ›vaje za sproščanje;
 • ›razvijanje ugodne socialne klime (s socialnimi igrami), občutka varnosti, zaupanja in sprejetosti, izvajanje dejavnosti, ki postavljajo v ospredje medsebojno povezanost in sodelovanje;
 • ›oblikovanje oddelčnih in šolskih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega življenja in načinih ravnanja – pravila šole in oddelka;
 • ›poudarjanje in nagrajevanje zglednega vedenja učencev, pogovori o takem vedenju;
 • ›izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost.

Sodelovanje staršev in šole:

 • ›redna udeležba staršev na roditeljskih sestankih,
 • ›spremljanje otrokovega dela v šoli na govorilnih urah,
 • ›sprotno reševanje problemov in sprotno medsebojno obveščanje,
 • ›enake vrednote in jasno postavljena pravila v šoli in doma,
 • ›OVUNU – osebni vzgojno-učni načrt učenca,
 • ›delavnice in predavanje.

 

Kaj pa starši? Kako starši doprinesejo k pozitivnemu otroku in sodelovanju s šolo:

 • ›zgled,
 • ›veliko pogovorov,
 • ›dobri odnosi v družini,
 • ›spoštovanje sebe in drugih,
 • ›spoštljiv odnos do dela,
 • ›spoštovanje drugačnosti,
 • ›določitev in dosledno upoštevanje pravil.